Alta-konflikten

På 1970-talet var det ein stor konflikt i Finnmark der samar og naturvernarar stod mot norske myndigheiter. Myndigheitene ville demme opp Altaelva akkurat der den samiske bygda Máze (norsk: Masi) låg for å bygge eit nytt vasskraftverk. 

 

Folkeaksjonen mot Altautbyggingen Wikimedia Commons / Riksarkivet

Sjølv om det etter kvart blei avgjort at ein skulle frede Máze, var motstanden mot utbygginga stor. Dei samiske aksjonistane var opptekne av at kraftverket ville øydeleggje for reindrifta i området, og naturvernarane meinte utbygginga ville skade det biologiske mangfaldet. 

I artikkelen frå Store norske leksikon nedanfor kan du lese meir om denne konflikten. Du kan lese om korleis aksjonistane prøvde både dialog og andre verkemiddel som å lenke seg fast og å sultestreike, og korleis kampen endteI artikkelen kan du også lese om det politiske etterspelet av denne saka. 

Les artikkelen og tenk gjennom eller diskuter: 

  • Ut frå det du veit om aksjonen no: Synest du det var rett av myndigheitene å gjennomføre utbygginga?
  • Kva trur du ein kamp som dette kan bety for identiteten og sjølvkjensla til ei folkegruppe?